Αφήστε το email σας
για να ενημερώνεστε για άρθρα και σεμινάρια
ψυχολογίας και παιγνιοθεραπείας!
Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε το email σας!

Εγγραφή σε Newsletter

Τι είναι ο Παιγνιοθεραπευτής;

Στην δουλειά του με θεραπευόμενους, ο παιγνιοθεραπευτής εφαρμόζει τις θεραπευτικές δυνάμεις του παιχνιδιού με σκοπό το παιδί ή ο ενήλικας να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο και να επιλύσει τα προβλήματά του βρίσκοντας εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης.
Σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που εφαρμόζουν την παιγνιοθεραπεία και σε αυτούς που κάνουν θεραπευτικό παιχνίδι. Ενώ η παιγνιοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε όλο το φάσμα των προβλημάτων, όσο σοβαρά και να είναι, και εκτελείται πάντα από πιστοποιημένους παιγνιοθεραπευτές, το θεραπευτικό παιχνίδι είναι η χρήση παιχνιδιών για την αντιμετώπιση ελαφριών έως μέτριων ψυχολογικών θεμάτων από άτομα που δεν είναι ακόμη παιγνιοθεραπευτές και βρίσκονται υποχρεωτικά υπό εποπτεία.

Οι παιγνιοθεραπευτές είναι άτομα που έχουν βασικό πτυχίο σε Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες και έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία. Η μετεκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία στην Ελλάδα είναι συνήθως τετραετής και περιλαμβάνει προσωπική θεραπεία, εποπτεία, πρακτική άσκηση υπό εποπτεία, εμπειρικά και θεωρητικά μαθήματα. Επειδή η Παιγνιοθεραπεία είναι ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, ο παιγνιοθεραπευτής ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του δικαιούται να λάβει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας.